Discounts 15% for all items & discount 20% for Vip.

Timeline: 12-15.04.2019

Location: Level 2 – Ho Chi Minh City Crescent Mall


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall