Member's Day _ Cre Pack_640x640

chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Thẻ Một khách hàng tại Robins Crescent Mall đang đến trong tháng này:,,en,điểm đôi - 15.000 = 2 điểm,,en,Đôi cứu chuộc - 400 điểm = 80,000VND,,en,Quà tặng độc đáo từ Robins cho đăng ký T1C mới,,en,Đăng ký T1C miễn phí & amp; mua sắm tại Tầng G-4, Robins Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh!,,en,NGÀY Robins MEMBER'S - Crescent Mall,,en

  • Double point – 15,000VND = 2 points
  • Double redeeming – 400 points = 80,000VND
  • Unique gifts from Robins for T1C New Registration

Register T1C for free & shopping at G-4th Floor, Robins Crescent Mall, 101 Ton Dat Tien Street, Ho Chi Minh City!


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall