CRESCENT MALL’s 8th ANNIVERSARY – GET A CHANCE TO WIN FABULOUS 8 PRIZES

CRM-8B

Happy 8th Anniversary!!! Crescent Mall offers to our customers an attractive program “8th FABULOUS PRIZES”.

For every receipt from 3,000,000 VND (C Rewards member) and 4,000,000 VND (non C Rewards member), you will have a chance to join Lucky Draw:
– 1st Prize: 01 Limousine Noble Klasse Solati S11 from KC Motors: 2,115,000,000 VND
– 2nd Prize: Airfare to Japan for 02 from Philippines Airlines: 86,950,000 VND
– 3rd Prize: Airfare to Palawan for 02 from Philippines Airlines: 56,682,000 VND
– 4th Prize: Voucher of Fusion Resort Cam Ranh for 02: 36,000,000 VND
– 5th Prize: Apple Gadget Package – 01 iPhone 11 & 01 Airpod: 33,425,453 VND
– 6th Prize: Apple Gadget Package – 01 iPad Pro 11inches & 01 Apple Pencil: 25,451,363 VND
– 7th Prize: Samsung Galaxy Note 10 : 23,390,000 VND
– 8th Prize: Voucher of Alba Wellness Resort for 02: 14,000,000 VND

Time: Nov 15, 2019 – Feb 02, 2020
Enjoy shopping, brings free big gifts. Come to Crescent Mall and try now!!!

& Nbsp;

GENERAL TERMS & CONDITIONS FABULOUS 8 – 8 YEARS ANNIVERSARY PROMOTION

– Information on how to enter, how to claim a gift and details of gifts form part of these Terms and Conditions. Participation in this promotion constitutes acceptance of these Terms and Conditions.

– The promotion is not open to the staffs, retailers and contractors of Crescent Mall, their relatives and families.

– Received note, order note, pro forma invoice are not accepted.

– Gift redemption is based on first come first served basis, while stocks last.

– A customer can only participate in the promotion once per day.

- Khách hàng nhận giải thưởng được yêu cầu tuân thủ Luật Thuế thu nhập Việt Nam.,,en,- Bằng cách đổi quà, khách hàng đồng ý được thêm vào cơ sở dữ liệu của Crescent Mall.,,en,- Quà tặng được tặng không thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các mặt hàng khác và tuân theo các Điều khoản & amp; Điều kiện.,,en,- Ban tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ thương tích hoặc mất mát nào phải chịu hoặc duy trì do kết quả hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào của bất kỳ người nhận quà tặng nào.,,en,- Ban tổ chức có quyền, bất cứ lúc nào, để xác minh tính hợp lệ của biên lai khách hàng và xem các giao dịch mua được thực hiện khớp với biên lai trước khi phê duyệt quy đổi quà tặng.,,en

– By redeeming a gift, customers agree to be added to the Crescent Mall database.

– The gifts given cannot be converted to cash or other items and are subject to these Terms & Conditions.

– The Organizer accepts no responsibility or liability whatsoever for any injury or loss suffered or sustained as a result of or in connection with the use of any of the prizes by any of the gift receivers.

– The Organizer reserves the right, at any time, to verify the validity of customer’s receipts and view purchases made match with receipts before approving gift redemption.

- Ban tổ chức có quyền sử dụng các ảnh của khách hàng cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo của riêng mình.,,en,- Khi tham gia chương trình này, những người tham gia đồng ý nhận các tin nhắn SMS hoặc e-mail trong tương lai từ Crescent Mall.,,en,- Khi tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng thừa nhận rằng quyết định của Ban tổ chức liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi là quyết định cuối cùng. Không có thư từ sẽ được nhập vào.,,en

– By participating in this program, participants are consenting to receive future SMS or e-mail communications from Crescent Mall.

– On entry into the promotion, the customer acknowledges that the decision of the Organizer in relation to any aspect of the promotion is final. No correspondence shall be entered into.

- Nếu chương trình khuyến mãi này bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào hoặc không có khả năng được tiến hành như dự đoán một cách hợp lý do bất kỳ lý do nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức có quyền theo quyết định của mình, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép (a) để loại bỏ bất kỳ người đăng ký nào; hoặc (b) tuân theo bất kỳ chỉ dẫn bằng văn bản nào từ bất kỳ cơ quan quản lý nào, để đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi, nếu phù hợp.,,en,- Chương trình khuyến mãi này chạy,,en,từ 10:00 đến 22:00, từ 15/11,,en,Năm 2019,,en,Ngày 2 tháng 2,,en,, 20,,en,(GMT 7, Giờ Việt Nam).,,en,- Người tham gia chỉ đủ điều kiện nhận Rút thăm may mắn này khi họ:,,en,Mua giá trị tối thiểu 4.000.000 đồng trong một ngày với (các) hóa đơn hoặc tích lũy tại các cửa hàng của Crescent Mall; HOẶC LÀ,,en

– This promotion runs from 10:00 to 22:00, from Nov 15., 2019 to Feb 2., 2020 (GMT 7, Vietnam Time).

– Participants are only eligible for this Lucky Draw when they:

  • Purchase a minimum value of VND 4,000,000 in one day with single or accumulated receipt(s) at participating Crescent Mall stores; OR
  • Purchase a minimum value of VND 3,000,000 in one day with single or accumulated receipt(s) at participating Crescent Mall stores AND be registered members on Crescent Mall Mobile Application.
  • Receipt(s) are valid on the date of purchase only.

– A customer can only receive maximum 10 lucky draw tickets per day irrespective of the amount the customer has spent on that day.

– Customers who are qualified to participate in this promotion, will have a chance to win one of the following prizes:

2

- Mẫu vé rút thăm may mắn không đầy đủ, bất hợp pháp hoặc không chính xác sẽ bị loại. Khách hàng được yêu cầu giữ một bản sao vé may mắn và bỏ bản sao vé may mắn còn lại vào Hộp rút thăm may mắn.- Để đủ điều kiện nhận Bốc thăm may mắn này, khách hàng phải xuất trình hóa đơn hợp lệ và gửi mẫu vé rút thăm may mắn (bao gồm tên đầy đủ, số nhận dạng hoặc số hộ chiếu, địa chỉ, số liên lạc, địa chỉ email và chữ ký) cho Trợ lý dịch vụ khách hàng tại Bàn thông tin - Tầng trệt, Trung tâm thương mại Crescent trong khoảng thời gian từ,,en,Ngày 15 tháng Mười một,,en,Năm 2020,,en Nov 15., 2019 Feb 2., 2020. Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác liên quan đến số liên lạc, số nhận dạng hoặc số hộ chiếu, địa chỉ email hoặc bất kỳ hình thức liên lạc thích hợp nào, được Ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo nhận được tất cả các thông báo trong trường hợp cần thiết.,,en,- Rút thăm may mắn sẽ được tiến hành vào thứ hai,,en,(Ngày 3 tháng 2,,en,, 2020),,en,tại Trung tâm thương mại Lưỡi liềm, Tầng trệt 101 Tôn Đạt Tiến, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tại,,en,20:00.,,en,Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email và gọi điện thoại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Rút thăm may mắn. Thông báo người chiến thắng sẽ được công bố trên Crescent Mall Facebook:,,en

– The Lucky Draw will be conducted on Monday (Feb 3., 2020) at Crescent Mall, Ground Floor 101 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City at 20:00. Winners will be notified by email and phone call within 03 working days from the date of the Lucky Draw. Winners announcement will be published on Crescent Mall Facebook: https://www.facebook.com/crescentmall/

- Vé rút thăm may mắn hợp lệ phải được thực hiện đầy đủ tất cả thông tin và có tem Crescent Mall. Mỗi vé may mắn có một số sê-ri duy nhất cho mục đích xác nhận.,,en,- Để nhận giải thưởng, người thắng cuộc phải xuất trình ID cá nhân hoặc hộ chiếu hợp pháp và 2,,en,bản sao vé may mắn. Trong trường hợp người chiến thắng không thể yêu cầu giải thưởng, người đại diện phải có đầy đủ các tài liệu pháp lý như đã đề cập ở trên và thư ủy quyền (được xác minh bởi các cơ quan chức năng) của người chiến thắng. Người đại diện phải xuất trình ID cá nhân hợp pháp. Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải trong trường hợp tài liệu không hợp lệ hoặc vé rút thăm may mắn.,,en,- Bất kỳ giải thưởng nào không được nhận sau,,en,28 tháng 2,,en,sẽ được tiến hành theo luật pháp Việt Nam.,,en

– To claim a prize, winners must present the legitimate personal ID or passport and the 2. copy of the lucky ticket. In case that winner cannot claim the prize, the representative must have fully legal documents as mentioned above and authorization letter (verified by authorities) of winner. The representative must present legitimate personal ID. The Organizer has the right to refuse to deliver the prize in case of invalid documents or lucky draw ticket.

– Any prize unclaimed after Feb 28., 2020 will be proceeded according to Vietnam Law.

– Customers who get prizes are required to abide the Vietnam Law of Income and relevant tax, fees and registration related to the using of promotional products.
#CrescentMall #FA8 #Happy8thAnniversary #ExperienceAtCrescentMall#HappyBirthday #Wecare #iPhone11 #Airpod #SamsungGalaxyNote10 #Japan#Palawan #PhilippinesAirlines #Limousine #CamRanh #FusionResort#AlbaWellnessResort #iPadPro #ApplePencil


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall