Thông Tin Liên Hệ

Company: PHU MY HUNG DEVELOPMENT CORPORATION801 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, HCMC,,vi,411023000195 Được chấp thuận vào ngày 09 tháng 2 năm 2015 bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,,enBusiness License No. 411023000195Approved on February 09, 2015 by People’s Committee of Ho Chi Minh CityHotline: 54119999

HOTLINE,,en,E-MAIL,,en
Leasing
Ms Nguyệt: ( 84) 967 000 177,vi
Tổ chức sự kiện, quảng cáo (Đối với không thuê)
Mr Biên: ( 84) 938 881 747
Tổ chức sự kiện, quảng cáo (cho thuê) và tiếp thị hợp tác: ( 84) 28 5413 3333
Vận hành: ( 84) 918 030 255
Bán lẻ: ( 84) 933 726 663
EMAIL:
- For all leasing, tenant and customer related concerns.
crescentmall@crescentmall.com.vn,en
- For all Crescent Mall App concerns.
emembers@crescentmall.com.vn