Thông Tin Liên Hệ

PHU MY HUNG DEVELOPMENT CORPORATION
Địa chỉ: 801 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
ID doanh nghiệp,,en,0300604002,,en,phê duyệt vào tháng 12,,en,phê duyệt vào tháng 3,,en,Đăng ký lần đầu,,en,Đăng ký lần thứ tư,,en,Được cấp đổi mới từ Giấy chứng nhận đầu tư,,en,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,,en,được ban hành bởi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai vào tháng hai,,en,02854133333,,en. 0300604002,,en,Phê duyệt lần 1 vào ngày 16 tháng 12 năm 2008,,en,Phê duyệt lần thứ 4 vào ngày 20 tháng 3 năm 2019,,en,Đăng ký lần đầu tiên: ngày 16 tháng 12 năm 2008,,en,Đăng ký lần thứ tư: ngày 20 tháng 3 năm 2019,,en,(Được cấp giấy chứng nhận gia hạn từ Giấy chứng nhận đầu tư (cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số 411023000195 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ hai vào ngày 9 tháng 2 năm 2015),,en,: 02854133333,,en
1st approval on December 16, 2008
4th approval on March 20, 2019
Registered for the first time: December 16, 2008

Register for the fourth time: March 20, 2019

(To be granted the renewal from the Investment Certificate (also the Business Registration Certificate) No. 411023000195 issued by People’s Committee of Ho Chi Minh City for the second time on February 9 / 2015)

Hotline: 02854133333
HOTLINE,,en,E-MAIL,,en
Leasing
Ms Nguyệt: ( 84) 967 000 177,vi
Tổ chức sự kiện, quảng cáo (Đối với không thuê)
Mr Biên: ( 84) 938 881 747
Tổ chức sự kiện, quảng cáo (cho thuê) và tiếp thị hợp tác: ( 84) 28 5413 3333
Vận hành: ( 84) 918 030 255
Bán lẻ: ( 84) 933 726 663
EMAIL:
- For all leasing, tenant and customer related concerns.
crescentmall@crescentmall.com.vn,en
- For all Crescent Mall App concerns.
emembers@crescentmall.com.vn